Saturday Fixtures

GCA Tennis – Saturday Mini Fixtures

View Comp Rules

Div 1 – 11.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Reave Gehling 0 15 15 15 15 15 15 2 v 1 90
2 Kuma Ito 15 15 15 15 15 15 10 2 v 1 100
3 Joel Kafer 10 15 15 13 13 15 13 3 v 8 94
4 Ethan Mann 10 13 10 10 10 15 10 4 v 7 78
5 Jack Hart 15 10 10 10 10 10 10 5 v 6 75
6 Karissa Muir 10 10 10 10 10 10 15 5 v 6 75
7 Xavier Prescott 15 13 10 15 15 13 15 4 v 7 96
8 Ko Urayama 15 15 15 15 15 13 15 3 v 8 103
9 0
10 0

Div 2 – 11.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Ainsley Clack 10 10 15 10 10 10 13 1 v 5 78
2 Harrison Peck 15 15 15 15 15 15 15 0 105
3 Tristin Organ 15 15 10 10 15 10 15 15 110
4 Maison Reeves 15 13 15 15 10 15 13 15 111
5 Jack Seton 10 10 13 15 10 10 10 1 v 5 78
6 Axyz Ballelos 10 15 13 10 15 15 15 0 93
7 0
8 0
9 0
10 0

Div 3- 10.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Anabelle Baxter 15 15 15 0 15 10 5 v 1 1 v 10 70
2 Kye Kafer 10 15 15 0 15 15 8 v 2 2 v  9 70
3 Jack Murray 10 10 13 10 10 15 7 v 3 3 v 8 68
4 Orion Burdett 15 15 10 15 13 15 6 v 4 4 v 7 83
5 Ali Ghadri 10 15 15 15 15 10 5 v 1 10 90
6 Kakeru Adachi 15 10 15 10 10 0 6 v 4 15 75
7 Brooklyn Cristaldi 15 10 10 15 10 10 7 v 3 4 v 7 70
8 Jerome Mak 15 15 15 15 15 15 8 v 2 3 v 8 90
9 Tristan Pofandt 0 10 10 0 10 15 15 2 v  9 60
10 Kyah Paterson 15 10 10 15 15 10 0 0 75

Div 4 – 10.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Ben Weatherell 10 15 15 15 15 15 8 v 1 1 v 5 85
2 Alani Davis 15 10 15 10 10 15 2 v 7 8 v 2 75
3 Kris Bailey 15 15 10 15 15 10 3 v 6 7 v 3 80
4 Hayley Young 15 15 15 10 15 10 4 v 5 6 v 4 80
5 Tom Seton 10 10 10 10 0 15 4 v 5 1 v 5 55
6  Maverick Turner 15 15 15 15 10 15 3 v 6 6 v 4 85
7  Sofia Baxter 10 10 10 15 15 10 2 v 7 7 v 3 70
8 Rishi Veeramachaneni 10 10 10 0 10 10 8 v 1 8 v 2 50

Div 5- 09.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Adison Murray 15 10 10 15 15 10 15 1 v 10 90
2 Eddie Hong 10 15 15 10 15 10 8 v 2 2 v  9 75
3 Brayden James 0 10 15 15 0 0 7 v 3 3 v 8 40
4 Jodie Choy 15 0 15 0 10 10 6 v 4 4 v 7 50
5 Amber Peck 15 10 15 15 15 15 10 15 110
6 Mitchell Rodgers 10 0 10 15 13 15 6 v 4 10 73
7 Liam Weatherall 15 15 15 15 15 15 7 v 3 4 v 7 90
8 Oliver Szogi 10 15 10 10 10 15 8 v 2 3 v 8 70
9 Jack Gray 10 15 15 10 15 15 9 v 10 2 v  9 80
10 Ojas Paralkur 15 15 10 10 10 10 9 v 10 1 v 10 70

Div 6- 09.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 To Be Advised 0
2 To Be Advised 0
3 To Be Advised 0
4 To Be Advised 0
5 To Be Advised 0
6 To Be Advised 0
7 To Be Advised 0
8 To Be Advised 0
9 0
10 0

Div 7- 08.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Imogen Muir 0
2 Levi Sarin 0
3 Madison Bioletti 0
4 Cooper Wilson 0
5 Inca Burdett 0
6 Aoba Ito 0
7 Sienna Kelly 0
8 Harley Perks 0
9 Sienna Bradley 0
10 Luke Bates 0
11 Kiana Cheney 0
12 Dhali Shinners 0
13 Yasmin Davis 0
14 Charlie Mulligan 0

6 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
2 v 1 6 v 1 1 v 5 4 v 1 1 v 3
2 v 1 2 v 5 2 v 3 6 v 2 4 v 2
3 v 6 3 v 4 2 v 3 5 v 3 1 v 3
4 v 5 3 v 4 6 v 4 4 v 1 4 v 2
4 v 5 2 v 5 1 v 5 5 v 3 5 v 6
3 v 6 6 v 1 6 v 4 6 v 2 5 v 6

8 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7
2 v 1 1 v 7 4 v 1 6 v 1 1 v 3 8 v 1 1 v 5
2 v 1 2 v 5 6 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 7 8 v 2
3 v 8 3 v 4 5 v 3 2 v 3 1 v 3 3 v 6 7 v 3
4 v 7 3 v 4 4 v1 8 v 4 4 v 2 4v 5 6 v 4
5 v 6 2 v 5 5 v 3 7 v 5 5 v 8 4 v 5 1 v 5
5 v 6 8 v 6 6 v 2 6 v 1 6 v 7 3 v 6 6 v 4
4 v 7 1 v 7 7 v 8 7 v 5 6 v 7 2 v 7 7 v 3
3 v 8 8 v 6 7 v 8 8 v 4 5 v 8 8 v 1 8 v 2

10 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
1 v 2 1 v 7 3 v 1 1 v 8 4 v 1 1 v 9 5 v 1 1 v 10 6 v 1
1 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 5 6 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v  9 10 v 2
3 v 10 2 v 3 3 v 1 3 v 4 5 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 9 v 3
4 v 9 10 v 4 4 v 2 3 v 4 4 v 1 4 v 5 6 v 4 4 v 7 8 v 4
5 v 8 9 v 5 5 v 10 2 v 5 5 v 3 4 v 5 5 v 1 5 v 6 7 v 5
6v7 8 v 6 6 v 9 10 v 6 6 v 2 3 v 6 6 v 4 5 v 6 6 v 1
6v7 1 v 7 7 v 8 9 v 7 7 v 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 7 v 5
5 v 8 8 v 6 7 v 8 1 v 8 8 v 9 10 v 8 8 v 2 3 v 8 8 v 4
4 v 9 9 v 5 6 v 9 9 v 7 8 v 9 1 v 9 9 v 10 2 v  9 9 v 3
3 v 10 10 v 4 5 v 10 10 v 6 7 v 10 10 v 8 9 v 10 1 v 10 10 v 2

12 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11
1 v 2 12 v 2 5 v 8 8 v 2 12 v 8 4 v 2 8 v 1 11 v 12 4 v 7 7 v 12 11 v 7
3 v 12 1 v 7 6 v 7 9 v 12 2 v 7 5 v 12 9 v 7 6 v 1 5 v 6 8 v 11 12 v 6
4 v 11 8 v 6 12 v 1 10 v 11 3 v 6 6 v 11 10 v 6 7 v 5 1 v 11 9 v 10 2 v 5
5 v 10 9 v 5 2 v 11 1 v 5 4 v 5 7 v 10 11 v 5 8 v 4 12 v 10 4 v 1 3 v 4
6 v 9 10 v 4 3 v 10 6 v 4 10 v 1 8 v 9 12 v 4 9 v 3 2 v 9 5 v 3 1 v 9
7 v 8 11 v 3 4 v 9 7 v 3 11 v 9 1 v 3 2 v 3 10 v 2 3 v 8 6 v 2 10 v 8

14 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
1 v 2 8 v 9 2 v 3 9 v 10 3 v 4 10 v 11  4 v 5 11 v 12 5 v 6 12 v 13 6 v 7 7 v 14 7 v 8
7 v 9 1 v 3 8 v 10 2 v 4 9 v 11 3 v 5 10 v 12 4 v 6 11 v 13 5 v 7 13 v 14 6 v 8 1 v 14
8 v 14 7 v 10 1 v 4 8 v 11 2 v 5 9 v 12 3 v 6 10 v 13 4 v 7 6 v 14 5 v 8 1 v 13 6 v 9
6 v 10 2 v 14 7 v 11 1 v 5 8 v 12 2 v 6 9 v 13 3 v 7 12 v 14 4 v 8 1 v 12 5 v 9 2 v 13
3 v 13 6 v 11 9 v 14 7 v 12 1 v 6 8 v 13 2 v 7 5 v 14 3 v 8 1 v 11 4 v 9  2 v 12 5 v 10
5 v 11 4 v 13 6 v 12 3 v 14 7 v 13 1 v 7 11 v 14 2 v 8 1 v 10 3 v 9 2 v 11 4 v 10 3 v 12
4 v 12 5 v 12 5 v 13 6 v 13 10 v 14 4 v 14 1 v 8 1 v 9 2 v 9 2 v 10 3 v 10 3 v 11 4 v 11

For more information on any draws please contact GCA Pro Shop on 07 5576 2522.