Saturday Fixtures

GCA Tennis – Saturday Mini Fixtures (20-07-2019)

View Comp Rules

Div 1 – 11.00am – Please be aware that some 11am matches will be played at 730am due to weather/heat and available courts

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Joel Kafer 15 15 15 15 15 1 v 9 5 v 1 1 v 10 75
2 Axyz Ballelos 13 15 10 15 15 2 v 7 8 v 2 2 v 9 68
3 Kakeru Adachi 13 0 10 15 10 3 v 6 7 v 3 3 v 8 48
4 Mateo Azirovic 15 15 15 10 0 4 v 5 6 v 4 4 v 7 55
5 Karissa Muir 13 15 15 10 15 4 v 5 5 v 1 5 v 6 68
6 Liam Hamley 15 15 15 10 10 3 v 6 6 v 4 5 v 6 65
7 Jack Seton 10 10 10 0 13 2 v 7 7 v 3 4 v 7 43
8 Ali Ghadri 15 13 15 10 15 10 v 8 8 v 2 3 v 8 68
9 Kyah Paterson 10 10 10 15 10 1 v 9 9 v 10 2 v 9 55
10 Kris Bailey 15 10 10 15 15 10 v 8 9 v 10 1 v 10 65

Div 2 – 11.00am – Please be aware that some 11am matches will be played at 730am due to weather/heat and available courts

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Julius Zammit – Ross 15 10 15 15 13 1 v 9 5 v 1 1 v 10 68
2 Rylee Buchanan 10 15 0 15 0 2 v 7 8 v 2 2 v 9 40
3 Jack Murray 15 10 10 13 10 3 v 6 7 v 3 3 v 8 58
4 Kye Kafer 15 15 15 15 15 4 v 5 6 v 4 4 v 7 75
5 Luka Azirovic 15 10 10 0 15 4 v 5 5 v 1 5 v 6 50
6 Rishi Veeramachaneni 15 15 15 15 15 3 v 6 6 v 4 5 v 6 75
7 Zachary Stutter 10 15 15 10 15 2 v 7 7 v 3 4 v 7 65
8 Oliver Francou 10 10 10 10 10 10 v 8 8 v 2 3 v 8 50
9 Oliver Szogi 10 15 10 15 15 1 v 9 9 v 10 2 v 9 65
10 Ben Francou 10 10 15 10 13 10 v 8 9 v 10 1 v 10 58

Div 3- 10.00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Adison Murray 10 10 15 10 15 8 v 1 1 v 5 2 v 1 60
2 Jack Gray 15 10 15 15 10 2 v 7 8 v 2 2 v 1 65
3 Eddie Hong 15 15 15 10 10 3 v 6 7 v 3 3 v 8 65
4 Cooper Douglas 10 10 10 15 15 4 v 5 6 v 4 4 v 7 60
5 Tom Seton 10 15 10 0 15 4 v 5 1 v 5 5 v 6 50
6 Tristan Pofandt 15 15 10 15 10 3 v 6 6 v 4 5 v 6 65
7 Jodie Choy 15 15 15 15 15 2 v 7 7 v 3 4 v 7 75
8 Ojas Parulkar 10 10 10 10 10 8 v 1 8 v 2 3 v 8 50

Div 4 – 10.00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Phoenix Allen 15 10 10 0 10 8 v 1 1 v 5 2 v 1 45
2 Aoba Ito 0 15 10 15 15 2 v 7 8 v 2 2 v 1 55
3 Riley Tawse 15 10 15 10 15 3 v 6 7 v 3 3 v 8 65
4 Mitchell Rodgers 10 15 15 15 10 4 v 5 6 v 4 4 v 7 65
5 Rocco Jones 10 0 10 0 10 4 v 5 1 v 5 5 v 6 30
6 Bond Masman 15 15 15 15 10 3 v 6 6 v 4 5 v 6 70
7 Ori Rotem 15 15 10 15 15 2 v 7 7 v 3 4 v 7 70
8 Joshua Johnson 10 10 15 0 15 8 v 1 8 v 2 3 v 8 50

Div 5- 09.00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Zara Asgill 10 15 15 15 15 8 v 1 1 v 5 2 v 1 70
2 Charlie Mulligan 15 15 15 15 15 2 v 7 8 v 2 2 v 1 75
3 Presley Bonnett 15 15 10 10 10 3 v 6 7 v 3 3 v 8 60
4 Madison Bioletti 15 10 0 10 10 4 v 5 6 v 4 4 v 7 45
5 Imogen Muir 15 10 15 15 10 4 v 5 1 v 5 5 v 6 65
6 Dhali Shinners 10 10 10 10 15 3 v 6 6 v 4 5 v 6 55
7 Andy Kim N/A N/A N/A N/A 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 10
8 Catherine Kim 10 15 15 15 15 8 v 1 8 v 2 3 v 8 70

Div 6- 08:00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
1 Olivia Boulton 1 v 2 1 v 7 3 v 1 1 v 8 4 v 1 1 v 9 5 v 1 1 v 10 6 v 1
2 Sienna Kelly 1 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 5 6 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 9 10 v 2
3 Harley Perks 3 v 10 2 v 3 3 v 1 3 v 4 5 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 9 v 3
4 Mckenzie Batchelar 4 v 9 10 v 4 4 v 2 3 v 4 4 v 1 4 v 5 6 v 4 4 v 7 8 v 4
5 Sophie Good-Giles 5 v 8 9 v 5 5 v 10 2 v 5 5 v 3 4 v 5 5 v 1 5 v 6 7 v 5
6 Sarah Good-Giles 6 v 7 8 v 6 6 v 9 10 v 6 6 v 2 3 v 6 6 v 4 5 v 6 6 v 1
7 Kiana Cheney 6 v 7 1 v 7 7 v 8 9 v 7 7 v 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 7 v 5
8 Yasmin Davis 5 v 8 8 v 6 7 v 8 1 v 8 8 v 9 10 v 8 8 v 2 3 v 8 8 v 4
9 Summer Middleton 4 v 9 9 v 5 6 v 9 9 v 7 8 v 9 1 v 9 9 v 10 2 v 9 9 v 3
10 BYE 3 v 10 10 v 4 5 v 10 10 v 6 7 v 10 10 v 8 9 v 10 1 v 10 10 v 2
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
2 v 1 6 v 1 1 v 5 4 v 1 1 v 3
2 v 1 2 v 5 2 v 3 6 v 2 4 v 2
3 v 6 3 v 4 2 v 3 5 v 3 1 v 3
4 v 5 3 v 4 6 v 4 4 v 1 4 v 2
4 v 5 2 v 5 1 v 5 5 v 3 5 v 6
3 v 6 6 v 1 6 v 4 6 v 2 5 v 6

6 Player Draw

8 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7
2 v 1 1 v 7 4 v 1 6 v 1 1 v 3 8 v 1 1 v 5
2 v 1 2 v 5 6 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 7 8 v 2
3 v 8 3 v 4 5 v 3 2 v 3 1 v 3 3 v 6 7 v 3
4 v 7 3 v 4 4 v 1 8 v 4 4 v 2 4 v 5 6 v 4
5 v 6 2 v 5 5 v 3 7 v 5 5 v 8 4 v 5 1 v 5
5 v 6 8 v 6 6 v 2 6 v 1 6 v 7 3 v 6 6 v 4
4 v 7 1 v 7 7 v 8 7 v 5 6 v 7 2 v 7 7 v 3
3 v 8 8 v 6 7 v 8 8 v 4 5 v 8 8 v 1 8 v 2

10 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
1 v 2 1 v 7 3 v 1 1 v 8 4 v 1 1 v 9 5 v 1 1 v 10 6 v 1
1 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 5 6 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 9 10 v 2
3 v 10 2 v 3 3 v 1 3 v 4 5 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 9 v 3
4 v 9 10 v 4 4 v 2 3 v 4 4 v 1 4 v 5 6 v 4 4 v 7 8 v 4
5 v 8 9 v 5 5 v 10 2 v 5 5 v 3 4 v 5 5 v 1 5 v 6 7 v 5
6 v 7 8 v 6 6 v 9 10 v 6 6 v 2 3 v 6 6 v 4 5 v 6 6 v 1
6 v 7 1 v 7 7 v 8 9 v 7 7 v 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 7 v 5
5 v 8 8 v 6 7 v 8 1 v 8 8 v 9 10 v 8 8 v 2 3 v 8 8 v 4
4 v 9 9 v 5 6 v 9 9 v 7 8 v 9 1 v 9 9 v 10 2 v 9 9 v 3
3 v 10 10 v 4 5 v 10 10 v 6 7 v 10 10 v 8 9 v 10 1 v 10 10 v 2

12 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11
1 v 2 12 v 2 5 v 8 8 v 2 12 v 8 4 v 2 8 v 1 11 v 12 4 v 7 7 v 12 11 v 7
3 v 12 1 v 7 6 v 7 9 v 12 2 v 7 5 v 12 9 v 7 6 v 1 5 v 6 8 v 11 12 v 6
4 v 11 8 v 6 12 v 1 10 v 11 3 v 6 6 v 11 10 v 6 7 v 5 1 v 11 9 v 10 2 v 5
5 v 10 9 v 5 2 v 11 1 v 5 4 v 5 7 v 10 11 v 5 8 v 4 12 v 10 4 v 1 3 v 4
6 v 9 10 v 4 3 v 10 6 v 4 10 v 1 8 v 9 12 v 4 9 v 3 2 v 9 5 v 3 1 v 9
7 v 8 11 v 3 4 v 9 7 v 3 11 v 9 1 v 3 2 v 3 10 v 2 3 v 8 6 v 2 10 v 8

14 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
1 v 2 8 v 9 2 v 3 9 v 10 3 v 4 10 v 11 4 v 5 11 v 12 5 v 6 12 v 13 6 v 7 7 v 14 7 v 8
7 v 9 1 v 3 8 v 10 2 v 4 9 v 11 3 v 5 10 v 12 4 v 6 11 v 13 5 v 7 13 v 14 6 v 8 1 v 14
8 v 14 7 v 10 1 v 4 8 v 11 2 v 5 9 v 12 3 v 6 10 v 13 4 v 7 6 v 14 5 v 8 1 v 13 6 v 9
6 v 10 2 v 14 7 v 11 1 v 5 8 v 12 2 v 6 9 v 13 3 v 7 12 v 14 4 v 8 1 v 12 5 v 9 2 v 13
3 v 13 6 v 11 9 v 14 7 v 12 1 v 6 8 v 13 2 v 7 5 v 14 3 v 8 1 v 11 4 v 9 2 v 12 5 v 10
5 v 11 4 v 13 6 v 12 3 v 14 7 v 13 1 v 7 11 v 14 2 v 8 1 v 10 3 v 9 2 v 11 4 v 10 3 v 12
4 v 12 5 v 12 5 v 13 6 v 13 10 v 14 4 v 14 1 v 8 1 v 9 2 v 9 2 v 10 3 v 10 3 v 11 4 v 11

For more information on any draws please contact GCA Pro Shop on 07 5576 2522.

Saturday Mini Fixtures Previous Results

View Comp Rules

Div 1 – 11.00am – Please be aware that some 11am matches will be played at 730am due to weather/heat and available courts

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Mateo Azirovic 10 15 15 0 15 15 15 15 100
2 Axyz Ballelos 15 13 15 15 15 15 15 15 118
3 Joel Kafer 15 15 13 15 15 15 15 15 118
4 Jack Seton 10 13 10 10 10 10 15 0 78
5 Kakeru Adachi 15 15 15 13 10 15 10 15 108
6 Ali Ghadri 0 10 13 15 10 0 13 13 74
7 Maison Reeves 15 10 0 10 15 10 0 15 75
8 Karissa Muir 0 15 15 15 15 15 10 10 95
9 Liam Hamley 15 13 15 15 10 10 15 0 93
10 Kyah Paterson 10 15 0 0 0 13 10 10 58

Div 2 – 11.00am – Please be aware that some 11am matches will be played at 730am due to weather/heat and available courts

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Kris Bailey 13 15 15 15 15 10 15 15 113
2 Kye Kafer 15 13 10 15 15 15 15 0 98
3 Julius Zammit – Ross 10 15 10 15 10 15 15 15 105
4 Luka Azirovic 10 15 15 10 10 0 15 15 90
5 Jack Murray 15 10 10 10 15 15 10 15 100
6 Oliver Francou N/A N/A N/A 10 10 10 10 10 50
7 Rishi Veeramachaneni 15 13 13 15 15 10 0 0 81
8 Zachary Stutter 10 10 15 0 0 10 10 0 55
9 Lachlan Diven 15 15 15 0 15 15 15 0 90
10 Rylee Buchanan 15 10 15 15 13 15 10 10 103

Div 3- 10.00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Jack Gray 15 10 10 15 10 10 15 10 95
2 Brooklyn Cristaldi 10 15 0 15 10 10 15 15 90
3 Tristan Pofandt 0 10 15 15 15 10 10 0 75
4 Adison Murray 15 15 15 10 15 15 10 10 105
5 Cooper Douglas 10 15 10 10 10 10 10 10 85
6 Ben Francou 10 15 15 15 15 15 15 15 115
7 Oliver Szogi 15 15 15 15 15* 15 15 15 120
8 Eddie Hong 15 10 10 10 10 10 10 15 90
9 Tom Seton 10 0 10 10 15 15 10 10 80
10 Ryan Rietman 15 10 15 10 15* 15 15 15 100

Div 4 – 10.00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Jodie Choy 15 15 15 15 15 15 15 15 120
2 Mitchell Rodgers 0 10 15 15 10 10 10 10 80
3 Riley Tawse 10 15 10 10 10 15 10 10 90
4 Phoenix Allen 15 10 10 15 15 10 15 15 105
5 Aoba Ito 15 15 15 10 0 15 10 15 95
6 Rocco Jones 10 10 10 10 10 10 10 10 80
7 Jin Kim 0 10 15 15 15 15 15 0 85
8 Ojas Parulkar 15 15 10 10 15 10 15 15 105

Div 5- 09.00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Zara Asgill 15 13 15 10 10 15 15 10 103
2 Madison Bioletti 10 10 15 10 15 0 13 15 88
3 Imogen Muir 0 15 10 15 15 10 10 10 85
4 Jorja Reeves 10 0 0 15 10 10 0 0 45
5 Ori Rotem 15 15 15 13 15 15 10 10 108
6 Charlie Mulligan 10 15 0 15 15 15 15 15 100
7 Bond Masman 15 15 15 15 10 15 15 15 115
8 Presley Bonnett 15 10 10 10 10 10 15 15 95

Div 6- 08:00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Total
1 Dhali Shinners 1 v 2 1 v 7 3 v 1 1 v 8 4 v 1 1 v 9 5 v 1 1 v 10 6 v 1
2 Olivia Boulton 1 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 5 6 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 9 10 v 2
3 Romeo Jones 3 v 10 2 v 3 3 v 1 3 v 4 5 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 9 v 3
4 Inca Burdett 4 v 9 10 v 4 4 v 2 3 v 4 4 v 1 4 v 5 6 v 4 4 v 7 8 v 4
5 Sienna Kelly 5 v 8 9 v 5 5 v 10 2 v 5 5 v 3 4 v 5 5 v 1 5 v 6 7 v 5
6 Harley Perks 6 v 7 8 v 6 6 v 9 10 v 6 6 v 2 3 v 6 6 v 4 5 v 6 6 v 1
7 Caitlin Ng 6 v 7 1 v 7 7 v 8 9 v 7 7 v 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 7 v 5
8 Brooklyn Griffis 5 v 8 8 v 6 7 v 8 1 v 8 8 v 9 10 v 8 8 v 2 3 v 8 8 v 4
9 Sienna Bradley 4 v 9 9 v 5 6 v 9 9 v 7 8 v 9 1 v 9 9 v 10 2 v 9 9 v 3
10 Mckenzie Batchelar 3 v 10 10 v 4 5 v 10 10 v 6 7 v 10 10 v 8 9 v 10 1 v 10 10 v 2

For more information on any draws please contact GCA Pro Shop on 07 5576 2522.