Saturday Fixtures

GCA Tennis – Saturday Morning Fixtures (Start 09-10-2021)

Div 1 – 11:00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Zara Asgill 15 15 4 v 1 6 v 1 1 v 3 8 v 1 1 v 5 2 v 1 30
2 Keira Perks 10 10 6 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 1 20
3 Jack Gray 15 15 5 v 3 2 v 3 1 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 30
4 Payten Grattan 15 10 4 v 1 8 v 4 4 v 2 4 v 5 6 v 4 4 v 7 25
5 Kalle Wittenberg 15 15 5 v 3 7 v 5 5 v 8 4 v 5 1 v 5 5 v 6 30
6 David Felici 10 15 6 v 2 6 v 1 6 v 7 3 v 6 6 v 4 5 v 6 25
7 Jesse Tudor 0 10 7 v 8 7 v 5 6 v 7 2 v 7 7 v 3 4 v 7 10
8 Rocco Jones 10 10 7 v 8 8 v 4 5 v 8 8 v 1 8 v 2 3 v 8 20


Div 2 – 11:00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Levi Tudor 0 15 4 v 1 6 v 1 1 v 3 8 v 1 1 v 5 2 v 1 15
2 Lauren O’Brien 15 15 6 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 1 30
3 Lana Mills 15 15 5 v 3 2 v 3 1 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 30
4 Summer Middleton 15 10 4 v 1 8 v 4 4 v 2 4 v 5 6 v 4 4 v 7 25
5 Harley Perks 15 13 5 v 3 7 v 5 5 v 8 4 v 5 1 v 5 5 v 6 28
6 Oisin Butron-McLean 10 13 6 v 2 6 v 1 6 v 7 3 v 6 6 v 4 5 v 6 23
7 Billy Andoniadis 10 10 7 v 8 7 v 5 6 v 7 2 v 7 7 v 3 4 v 7 20
8 Rhys Shaw 10 15 7 v 8 8 v 4 5 v 8 8 v 1 8 v 2 3 v 8 25

Div 3- 10:00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Romeo Jones 15 15 4 v 1 6 v 1 1 v 3 8 v 1 1 v 5 2 v 1 30
2 Sai Fujiki 10 15 6 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 1 25
3 Ava O’Kearney 10 10 5 v 3 2 v 3 1 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 20
4 Will O’Kearney 15 15 4 v 1 8 v 4 4 v 2 4 v 5 6 v 4 4 v 7 30
5 Jaxon Nielsen 10 0 5 v 3 7 v 5 5 v 8 4 v 5 1 v 5 5 v 6 10
6 Aidan Brown 15 10 6 v 2 6 v 1 6 v 7 3 v 6 6 v 4 5 v 6 25
7 Ash Tawse 10 0 7 v 8 7 v 5 6 v 7 2 v 7 7 v 3 4 v 7 10
8 Connor Berkowitz 15 15 7 v 8 8 v 4 5 v 8 8 v 1 8 v 2 3 v 8 30

GREEN BALL DIVISION – 10:00am 

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Kevin Kim 10 15 4 v 1 6 v 1 1 v 3 8 v 1 1 v 5 2 v 1 25
2 Leo St James 15 15 6 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 1 30
3 Jake O’Brien 15 15 5 v 3 2 v 3 1 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 30
4 Leah O’Brien 10 10 4 v 1 8 v 4 4 v 2 4 v 5 6 v 4 4 v 7 20
5 Kai Rischitelli 15 10 5 v 3 7 v 5 5 v 8 4 v 5 1 v 5 5 v 6 25
6 Arya Marshall 10 10 6 v 2 6 v 1 6 v 7 3 v 6 6 v 4 5 v 6 20
7 Avani Parulkar 15 10 7 v 8 7 v 5 6 v 7 2 v 7 7 v 3 4 v 7 25
8 Bay Mulligan 10 15 7 v 8 8 v 4 5 v 8 8 v 1 8 v 2 3 v 8 25

Orange Ball Comp – 09:00am

Player Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Doubles Total
1 Archer Gisler 1 v 6 1 v 5 1 v 4 1 v 3 14
2 Taona Mashaya 2 v 5 2 v 4 2 v 3 2v 6 13
3 Kobe Riley 3 v 4 3 v 6 3 v 2 3 v 1 12
4 Emma Zhu 4 v 3 4 v 2 4 v 1 4 v 5 11
5 Sehaj Gill 5 v 2 5 v 1 5 v 6 5 v 4 10
6 Casey Yan 6 v 1 6 v 3 6 v 5 6 v 2 10
7 Leon Kwon 7 v 12 7 v 11 7 v 10 7 v 9 9
8 Paige O’Brien 8 v 11 8 v 10 8 v 9 8 v 12 9
9 Jayden Harris 9 v 10 9 v 12 9 v 8 9 v 7 9
10 Madison Chromy 10 v 9 10 v 8 10 v 7 10 v 11 8
11 Jaden Yoon 11 v 7 11 v 7 11 v 12 11 v 10 7
12 Lewis Ryall 12 v 7 12 v 9 12 v 11 12 v 8 6

Red Ball Comp- 08:00am

ROGER FEDERER GROUP

Player Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Doubles Total
1 Veronica Daly 1 v 2 1 v 3 1 v 4 1 v 5 1 v 6 1 v 7 1 v 8 22
2 Stefan Karaman 2 v 1 2 v 14 2 v 3 2 v 4 2 v 5 2 v 6 2 v 7 22
3 Finn Ansley 3 v 8 3 v 1 3 v 2 3 v 14 3 v 4 3 v 5 3 v 6 19
4 Matilda Petty 4 v 5 4 v 13 4 v 1 4 v 2 4 v 3 4 v 14 4 v 5 18
5 Hatcher Hurley 5 v 4 5 v 12 5 v 13 5 v 1 5 v 2 5 v 3 5 v 4 18
6 Lia Rischitelli 6 v 10 6 v 11 6 v 12 6 v 13 6 v 1 6 v 2 6 v 3 16
7 Vinny Strano 7 v 9 7 v 10 7 v 11 7 v 12 7 v 13 7 v 1 7 v 2 16
8 Anson Kang 8 v 3 8 v 9 8 v 10 8 v 11 8 v 12 8 v 13 8 v 1 16
9 Emilia Vojetta 9 v 7 9 v 8 9 v 14 9 v 10 9 v 11 9 v 12 9 v 13 15
10 Senne Riley 10 v 6 10 v 7 10 v 8 10 v 9 10 v 14 10 v 11 10 v 12 15
11 Elyssa Carroll 11 v 12 11 v 6 11 v 7 11 v 8 11 v 9 11 v 10 11 v 13 12
12 Tyler Greenway 12 v 11 12 v 5 12 v 6 12 v 7 12 v 8 12 v 9 12 v 10 10
13 Harrison Devereux 13 v 14 13 v 4 13 v 5 13 v 6 13 v 7 13 v 8 13 v 9 21
14 Elle O’Kearney 14 v 13 14 v 2 14 v 9 14 v 3 14 v 10 14 v 4 13 v 11 20


RAFAEL NADAL GROUP

Player Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Doubles Total
1 Jenna Yang 1 v 2 1 v 7 1 v 12 1 v 5 1 v 10 1 v 3 1 v 8 0
2 Ava Johnson 2 v 1 2 v 12 2 v 11 2 v 8 2 v 7 2 v 4 2 v 3 0
3 Liam Pawley 3 v 12 3 v 11 3 v 10 3 v 7 3 v 6 3 v 1 3 v 2 20
4 Rocco Strano 4 v 11 4 v 10 4 v 9 4 v 6 4 v 5 4 v 2 4 v 12 17
5 Blaise Woodridge 5 v 10 5 v 9 5 v 8 5 v 1 5 v 4 5 v 12 5 v 11 17
6 Noa Riley 6 v 9 6 v 8 6 v 7 6 v 4 6 v 3 6 v 11 6 v 10 17
7 Victoria Marquass 7 v 8 7 v 1 7 v 6 7 v 3 7 v 2 7 v 10 7 v 9 15
8 Remington Hurley 8 v 7 8 v 6 8 v 5 8 v 2 8 v 12 8 v 9 8 v 1 12
9 Natalie Chromy 9 v 6 9 v 5 9 v 4 9 v 12 9 v 11 9 v 8 9 v 7 10
10 Amelia Shum/Pedro Resende 10 v 5 10 v 4 10 v 3 10 v 11 10 v 1 10 v 7 10 v 6 0/12
11 Emma Wu 11 v 4 11 v 3 11 v 2 11 v 10 11 v 9 11 v 6 11 v 5 0
12 Josh Wu 12 v 3 12 v 2 12 v 1 12 v 9 12 v 8 12 v 5 12 v 4 0
Red Ball Comp (doubles) – 08:00am
Players Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
1 P1 & P14 1 v 2 1 v 7 1 V 4 1 v 6 1 v 3 1 v 8 1 v 5 1 v 2
2 P2& P13 2 v 1 2 v 5 2 v 6 2 v 3 2 v 4 2 v 7 2 v 8 2 v 1
3 P3 & P12 3 v 8 3 v 4 3 v 5 3 v 2 3 v 1 3 v 6 3 v 7 3 v 8
4 P4 & P11 4 v 7 4 v 3 4 v 1 4 v 8 4 v 2 4 v 5 4 v 6 4 v 7
5 P5 & P10 5 v 6 5 v 2 5 v 3 5 v 7 5 v 8 5 v 4 5 v 1 5 v 6
6 P6 & P9 6 v 5 6 v 8 6 v 2 6 v 1 6 v 7 6 v 3 6 v 4 6 v 5
7 P7 & P8 7 v 4 7 v 1 7 v 8 7 v 5 7 v 6 7 v 2 7 v 3 7 v 4
8 BYE 8 v 3 8 v 6 8 v 7 8 v 4 8 v 5 8 v 1 8 v 2 8 v 3

6 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
2 v 1 6 v 1 1 v 5 4 v 1 1 v 3
2 v 1 2 v 5 2 v 3 6 v 2 4 v 2
3 v 6 3 v 4 2 v 3 5 v 3 1 v 3
4 v 5 3 v 4 6 v 4 4 v 1 4 v 2
4 v 5 2 v 5 1 v 5 5 v 3 5 v 6
3 v 6 6 v 1 6 v 4 6 v 2 5 v 6

8 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7
2 v 1 1 v 7 4 v 1 6 v 1 1 v 3 8 v 1 1 v 5
2 v 1 2 v 5 6 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 7 8 v 2
3 v 8 3 v 4 5 v 3 2 v 3 1 v 3 3 v 6 7 v 3
4 v 7 3 v 4 4 v 1 8 v 4 4 v 2 4 v 5 6 v 4
5 v 6 2 v 5 5 v 3 7 v 5 5 v 8 4 v 5 1 v 5
5 v 6 8 v 6 6 v 2 6 v 1 6 v 7 3 v 6 6 v 4
4 v 7 1 v 7 7 v 8 7 v 5 6 v 7 2 v 7 7 v 3
3 v 8 8 v 6 7 v 8 8 v 4 5 v 8 8 v 1 8 v 2

10 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
1 v 2 1 v 7 3 v 1 1 v 8 4 v 1 1 v 9 5 v 1 1 v 10 6 v 1
1 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 5 6 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 9 10 v 2
3 v 10 2 v 3 3 v 1 3 v 4 5 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 9 v 3
4 v 9 10 v 4 4 v 2 3 v 4 4 v 1 4 v 5 6 v 4 4 v 7 8 v 4
5 v 8 9 v 5 5 v 10 2 v 5 5 v 3 4 v 5 5 v 1 5 v 6 7 v 5
6 v 7 8 v 6 6 v 9 10 v 6 6 v 2 3 v 6 6 v 4 5 v 6 6 v 1
6 v 7 1 v 7 7 v 8 9 v 7 7 v 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 7 v 5
5 v 8 8 v 6 7 v 8 1 v 8 8 v 9 10 v 8 8 v 2 3 v 8 8 v 4
4 v 9 9 v 5 6 v 9 9 v 7 8 v 9 1 v 9 9 v 10 2 v 9 9 v 3
3 v 10 10 v 4 5 v 10 10 v 6 7 v 10 10 v 8 9 v 10 1 v 10 10 v 2

12 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11
1 v 2 12 v 2 5 v 8 8 v 2 12 v 8 4 v 2 8 v 1 11 v 12 4 v 7 7 v 12 11 v 7
3 v 12 1 v 7 6 v 7 9 v 12 2 v 7 5 v 12 9 v 7 6 v 1 5 v 6 8 v 11 12 v 6
4 v 11 8 v 6 12 v 1 10 v 11 3 v 6 6 v 11 10 v 6 7 v 5 1 v 11 9 v 10 2 v 5
5 v 10 9 v 5 2 v 11 1 v 5 4 v 5 7 v 10 11 v 5 8 v 4 12 v 10 4 v 1 3 v 4
6 v 9 10 v 4 3 v 10 6 v 4 10 v 1 8 v 9 12 v 4 9 v 3 2 v 9 5 v 3 1 v 9
7 v 8 11 v 3 4 v 9 7 v 3 11 v 9 1 v 3 2 v 3 10 v 2 3 v 8 6 v 2 10 v 8

14 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
1 v 2 8 v 9 2 v 3 9 v 10 3 v 4 10 v 11 4 v 5 11 v 12 5 v 6 12 v 13 6 v 7 7 v 14 7 v 8
7 v 9 1 v 3 8 v 10 2 v 4 9 v 11 3 v 5 10 v 12 4 v 6 11 v 13 5 v 7 13 v 14 6 v 8 1 v 14
8 v 14 7 v 10 1 v 4 8 v 11 2 v 5 9 v 12 3 v 6 10 v 13 4 v 7 6 v 14 5 v 8 1 v 13 6 v 9
6 v 10 2 v 14 7 v 11 1 v 5 8 v 12 2 v 6 9 v 13 3 v 7 12 v 14 4 v 8 1 v 12 5 v 9 2 v 13
3 v 13 6 v 11 9 v 14 7 v 12 1 v 6 8 v 13 2 v 7 5 v 14 3 v 8 1 v 11 4 v 9 2 v 12 5 v 10
5 v 11 4 v 13 6 v 12 3 v 14 7 v 13 1 v 7 11 v 14 2 v 8 1 v 10 3 v 9 2 v 11 4 v 10 3 v 12
4 v 12 5 v 12 5 v 13 6 v 13 10 v 14 4 v 14 1 v 8 1 v 9 2 v 9 2 v 10 3 v 10 3 v 11 4 v 11

For more information on any draws please contact GCA Pro Shop on 07 5576 2522