Saturday Fixtures

GCA Tennis – Saturday Mini Fixtures

View Comp Rules

Div 1 – 11.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Kuma Ito 15 15 15 0 4 v 1 1 v 9 5 v 1 1 v 10 45
2 Joel Kafer 13 15 15 0 6 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v  9 43
3 Jack Hart 15 0 13 15 5 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 43
4 Karissa Muir 15 10 10 10 4 v 1 4 v 5 6 v 4 4 v 7 45
5 Xavier Prescott 15 15 15 15 5 v 3 4 v 5 5 v 1 5 v 6 60
6 Ko Urayama 13 15 15 0 6 v 2 3 v 6 6 v 4 5 v 6 43
7 Maison Reeves 15 10 10 0 7 v 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 35
8 Reave Gehling 10 10 15 0 8 v 9 10 v 8 8 v 2 3 v 8 35
9 Harrison Peck 13 10 10 15 8 v 9 1 v 9 9 v 10 2 v  9 48
10 Axyz Ballelos 10 15 10 15 7 v 10 10 v 8 9 v 10 1 v 10 50

Div 2 – 11.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Jack Seton 15 15 10 10 1 v 3 8 v 1 1 v 5 2 v 1 50
2 Ainsley Clack 13 15 15 15 4 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 1 58
3 Jerome Mak 15 15 15 0 1 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 45
4 Orion Burdett 10 0 15 15 4 v 2 4v 5 6 v 4 4 v 7 40
5 Anabelle Baxter 10 13 0 10 5 v 8 4 v 5 1 v 5 5 v 6 33
6 Ali Ghadri 15 15 10 15 6 v 7 3 v 6 6 v 4 5 v 6 55
7 Fynn Busuttin 15 0 15 15 6 v 7 2 v 7 7 v 3 4 v 7 45
8 Kye Kafer 10 13 10 0 5 v 8 8 v 1 8 v 2 3 v 8 33
9
10

Div 3- 10.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Jack Murray 15 15 10 15 4 v 1 1 v 9 5 v 1 1 v 10 55
2 Kakeru Adachi 13 0 15 0 6 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v  9 28
3 Brooklyn Cristaldi 15 0 15 10 5 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 40
4 Tristan Pofandt 0 15 10 15 4 v 1 4 v 5 6 v 4 4 v 7 40
5 Kyah Paterson 15 10 10 15 5 v 3 4 v 5 5 v 1 5 v 6 50
6 Ben Weatherell 15 15 15 15 6 v 2 3 v 6 6 v 4 5 v 6 60
7  Maverick Turner 10 10 15 15 7 v 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 50
8 Huw Hoffman 10 10 13 0 8 v 9 10 v 8 8 v 2 3 v 8 33
9 Kris Bailey 15 15 10 10 8 v 9 1 v 9 9 v 10 2 v  9 50
10 Ariunbar Uyanga 15 0 15 10 7 v 10 10 v 8 9 v 10 1 v 10 40

Div 4 – 10.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Alani Davis 10 15 15 10 1 v 3 8 v 1 1 v 5 2 v 1 50
2 Hayley Young 15 15 10 15 4 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 1 55
3 Tom Seton 15 15 15 10 1 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 55
4 Sofia Baxter 10 10 0 10 4 v 2 4v 5 6 v 4 4 v 7 30
5 Rishi Veeramachaneni 10 0 10 15 5 v 8 4 v 5 1 v 5 5 v 6 35
6 Liam Weatherell 15 15 15 15 6 v 7 3 v 6 6 v 4 5 v 6 60
7 Cooper Douglas 15 10 10 10 6 v 7 2 v 7 7 v 3 4 v 7 45
8 Amber Peck 10 10 15 15 5 v 8 8 v 1 8 v 2 3 v 8 50

Div 5- 09.00am (First 2 weeks 10 player draw)

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Adison Murray 15 15 15 15 1 v 3 1 v 8 6 v 1 1 v 11 60
2 Eddie Hong 10 0 0 15 4 v 2 2 v 3  10 v 2 2 v  9 25
3 Jodie Choy 0 0 15 10 1 v 3 2 v 3 9 v 3 3 v 8 25
4 Mitchell Rodgers 15 15 10 10 4 v 2 4 v 12 8 v 4 4 v 7 50
5 Oliver Szogi 15 15 10 15 5 v 12 11 v 5 5 v 7 5 v 6 55
6 Ojas Paralkur 15 10 15 15 6 v 11 10 v 6 6 v 1 5 v 6 55
7 Lachlan Daley 10 0 0 0 7 v 10 9 v 7 7 v 5 4 v 7 10
8 Luke Bates 10 15 0 15 8 v 9 1 v 8 8 v 4 3 v 8 40
9 Aoba Ito 10 10 15 0 8 v 9 7 v 9 9 v 3 2 v  9 35
10 Rishi Athota 15  0 15 0 7 v 10 10 v 6  2 v 10 12 v 10 30
11 Riley Tawse 15 10 10 15 6 v 11 11 v 5 11 v 12 1 v 11 50
12 Phoenix Allen 15 15 10 10 5 v 12 12 v 4 11 v 12 12 v 10 50

Div 6- 09.00am

Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 To Be Advised 0
2 To Be Advised 0
3 To Be Advised 0
4 To Be Advised 0
5 To Be Advised 0
6 To Be Advised 0
7 To Be Advised 0
8 To Be Advised 0
9 0
10 0

Div 7- 08.00am

   Player  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Imogen Muir 0
2 Levi Sarin 0
3 Madison Bioletti 0
4 Cooper Wilson 0
5 Inca Burdett 0
6 Sienna Kelly 0
7 Harley Perks 0
8 Sienna Bradley 0
9 Zara Asgill 0
10 Dhali Shinners 0
11 Yasmin Davis 0
12 Khai Bates 0
13 Ash Tawse 0
0

6 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
2 v 1 6 v 1 1 v 5 4 v 1 1 v 3
2 v 1 2 v 5 2 v 3 6 v 2 4 v 2
3 v 6 3 v 4 2 v 3 5 v 3 1 v 3
4 v 5 3 v 4 6 v 4 4 v 1 4 v 2
4 v 5 2 v 5 1 v 5 5 v 3 5 v 6
3 v 6 6 v 1 6 v 4 6 v 2 5 v 6

8 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7
2 v 1 1 v 7 4 v 1 6 v 1 1 v 3 8 v 1 1 v 5
2 v 1 2 v 5 6 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 7 8 v 2
3 v 8 3 v 4 5 v 3 2 v 3 1 v 3 3 v 6 7 v 3
4 v 7 3 v 4 4 v1 8 v 4 4 v 2 4v 5 6 v 4
5 v 6 2 v 5 5 v 3 7 v 5 5 v 8 4 v 5 1 v 5
5 v 6 8 v 6 6 v 2 6 v 1 6 v 7 3 v 6 6 v 4
4 v 7 1 v 7 7 v 8 7 v 5 6 v 7 2 v 7 7 v 3
3 v 8 8 v 6 7 v 8 8 v 4 5 v 8 8 v 1 8 v 2

10 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
1 v 2 1 v 7 3 v 1 1 v 8 4 v 1 1 v 9 5 v 1 1 v 10 6 v 1
1 v 2 2 v 3 4 v 2 2 v 5 6 v 2 2 v 7 8 v 2 2 v 9 10 v 2
3 v 10 2 v 3 3 v 1 3 v 4 5 v 3 3 v 6 7 v 3 3 v 8 9 v 3
4 v 9 10 v 4 4 v 2 3 v 4 4 v 1 4 v 5 6 v 4 4 v 7 8 v 4
5 v 8 9 v 5 5 v 10 2 v 5 5 v 3 4 v 5 5 v 1 5 v 6 7 v 5
6v7 8 v 6 6 v 9 10 v 6 6 v 2 3 v 6 6 v 4 5 v 6 6 v 1
6v7 1 v 7 7 v 8 9 v 7 7 v 10 2 v 7 7 v 3 4 v 7 7 v 5
5 v 8 8 v 6 7 v 8 1 v 8 8 v 9 10 v 8 8 v 2 3 v 8 8 v 4
4 v 9 9 v 5 6 v 9 9 v 7 8 v 9 1 v 9 9 v 10 2 v 9 9 v 3
3 v 10 10 v 4 5 v 10 10 v 6 7 v 10 10 v 8 9 v 10 1 v 10 10 v 2

12 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11
1 v 2 12 v 2 5 v 8 8 v 2 12 v 8 4 v 2 8 v 1 11 v 12 4 v 7 7 v 12 11 v 7
3 v 12 1 v 7 6 v 7 9 v 12 2 v 7 5 v 12 9 v 7 6 v 1 5 v 6 8 v 11 12 v 6
4 v 11 8 v 6 12 v 1 10 v 11 3 v 6 6 v 11 10 v 6 7 v 5 1 v 11 9 v 10 2 v 5
5 v 10 9 v 5 2 v 11 1 v 5 4 v 5 7 v 10 11 v 5 8 v 4 12 v 10 4 v 1 3 v 4
6 v 9 10 v 4 3 v 10 6 v 4 10 v 1 8 v 9 12 v 4 9 v 3 2 v 9 5 v 3 1 v 9
7 v 8 11 v 3 4 v 9 7 v 3 11 v 9 1 v 3 2 v 3 10 v 2 3 v 8 6 v 2 10 v 8

14 Player Draw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
1 v 2 8 v 9 2 v 3 9 v 10 3 v 4 10 v 11 4 v 5 11 v 12 5 v 6 12 v 13 6 v 7 7 v 14 7 v 8
7 v 9 1 v 3 8 v 10 2 v 4 9 v 11 3 v 5 10 v 12 4 v 6 11 v 13 5 v 7 13 v 14 6 v 8 1 v 14
8 v 14 7 v 10 1 v 4 8 v 11 2 v 5 9 v 12 3 v 6 10 v 13 4 v 7 6 v 14 5 v 8 1 v 13 6 v 9
6 v 10 2 v 14 7 v 11 1 v 5 8 v 12 2 v 6 9 v 13 3 v 7 12 v 14 4 v 8 1 v 12 5 v 9 2 v 13
3 v 13 6 v 11 9 v 14 7 v 12 1 v 6 8 v 13 2 v 7 5 v 14 3 v 8 1 v 11 4 v 9 2 v 12 5 v 10
5 v 11 4 v 13 6 v 12 3 v 14 7 v 13 1 v 7 11 v 14 2 v 8 1 v 10 3 v 9 2 v 11 4 v 10 3 v 12
4 v 12 5 v 12 5 v 13 6 v 13 10 v 14 4 v 14 1 v 8 1 v 9 2 v 9 2 v 10 3 v 10 3 v 11 4 v 11

For more information on any draws please contact GCA Pro Shop on 07 5576 2522.