Close
Skip to content
Address:
111-135 Christine Avenue, Burleigh Waters, 4220
Phones:
(07) 5576 2522
M: 0466 156 003
We are open:
Mon-Sun: 7am-10pm - Pro Shop open till 7pm
Saturday Morning Fixtures
SMF 23-04-2022
Div 1 – 11.00am Start
Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Zara Asgill 15 15 15 15 1 v 4 1 v 9 1 v 5 1 v 10 30
2 Cleo Bates 10 10 15 15 2 v 6 2 v 7 2 v 8 2 v 9 10
3 Jesse Tudor 15 15 10 15 3 v 5 3 v 6 3 v 7 3 v 8 15
4 Keira Perks 0 15 10 10 4 v 1 4 v 5 4 v 6 4 v 7 15
5 Rocco Jones 15 10 15 10 5 v 3 5 v 4 5 v 1 5 v 6 15
6 Lauren OBrien 13 15 15 15 6 v 2 6 v 3 6 v 4 6 v 5 28
7 Lana Mills 15 10 15 15 7 v 10 7 v 2 7 v 3 7 v 4 25
8 Yvette Challen 0 10 10 10 8 v 9 8 v 10 8 v 2 8 v 3 10
9 Harley Perks 0 15 10 10 9 v 8 9 v 1 9 v 10 9 v 2 0
10 Rhys Shaw 13 0 10 10 10 v 7 10 v 8 10 v 9 10 v 1 13
Div 2 – 11.00am Start
Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Connor Berkowitz 15 10 15 10 1 v 4 1 v 9 1 v 5 1 v 10 25
2 Romeo Jones 0 10 10 10 2 v 6 2 v 7 2 v 8 2 v 9 0
3 Summer Middleton 15 15 10 10 3 v 5 3 v 6 3 v 7 3 v 8 15
4 Billy Andoniadis 10 15 15 15 4 v 1 4 v 5 4 v 6 4 v 7 10
5 Byron Bates 15 15 15 15 5 v 3 5 v 4 5 v 1 5 v 6 30
6 James Gilmour 10 15 10 15 6 v 2 6 v 3 6 v 4 6 v 5 25
7 Levi Tudor 15 15 15 10 7 v 10 7 v 2 7 v 3 7 v 4 30
8 Leo St James 10 13 10 15 8 v 9 8 v 10 8 v 2 8 v 3 23
9 Kevin Kim 15 10 15 15 9 v 8 9 v 1 9 v 10 9 v 2 25
10 Cooper Whitaker 0 13 10 10 10 v 7 10 v 8 10 v 9 10 v 1 23
Div 3 – 10.00am Start
Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Misha Zubko 10 15 15 0 1 v 3 1 v 8 1 v 5 1 v 2 40
2 Jake OBrien 15 15 15 15 2 v 4 2 v 7 2 v 8 2 v 1 60
3 Ronel Geva 10 15 15 10 3 v 1 3 v 6 3 v 7 3 v 8 50
4 Jaxon Nielsen 10 10 0 10 4 v 2 4 v 5 4 v 6 4 v 7 30
5 Ava OKearney 10 10 10 10 5 v 8 5 v 4 5 v 1 5 v 6 40
6 Archer Gisler 15 15 10 15 6 v 7 6 v 3 6 v 4 6 v 5 55
7 Avani Parulkar 15 10 13 15 7 v 6 7 v 2 7 v 3 7 v 4 53
8 India Bates 15 10 15 15 8 v 5 8 v 1 8 v 2 8 v 3 65
Green Ball Division – 10:00am
Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Total
1 Bay Mulligan 0 15 15 15 1 v 3 1 v 8 1 v 5 1 v 2 45
2 Leah OBrien 15 15 15 15* 2 v 4 2 v 7 2 v 8 2 v 1 60
3 Minseo Kim 15 15 15 15* 3 v 1 3 v 6 3 v 7 3 v 8 60
4 Arya Marshall 15 10 10 15 4 v 2 4 v 5 4 v 6 4 v 7 50
5 Jason Stoltz 15 10 10 0 5 v 8 5 v 4 5 v 1 5 v 6 35
6 William Fraser 10 15 10 10 6 v 7 6 v 3 6 v 4 6 v 5 45
7 Noah Clement 0 0 15 15 7 v 6 7 v 2 7 v 3 7 v 4 30
8 Archie Henderson 0 10 10 10 8 v 5 8 v 1 8 v 2 8 v 3 30
9
10
Orange Ball Division – 09:00am
Player Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Doubles Total
1 Paige O\'Brien 2 v 1 1 v 7 4 v 1 6 v 1 15
2 Lia Rischitelli 2 v 1 2 v 5 6 v 2 2 v 3 12
3 Matilda Petty 3 v 8 3 v 4 5 v 3 2 v 3 11
4 Emilia Vojetta 4 v 7 3 v 4 4 v 1 8 v 4 11
5 Stefan Karaman 5 v 6 2 v 5 5 v 3 7 v 5 9
6 Elle O\'Kearney 5 v 6 8 v 6 6 v 2 6 v 1 9
7 Anson Kang 4 v 7 1 v 7 7 v 8 7 v 5 8
8 Veronica Daly 3 v 8 8 v 6 7 v 8 8 v 4 6
Red Ball Comp- 08:00am ROGER FEDERER GROUP
Player Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Doubles Total
1 Blaise Wooldridge 23
2 Petar Vojvodic 21
3 Elyssa Carroll 21
4 Liam Finch 21
5 Ava Johnson 20
6 Jenna Yang 17
7 Amelia Shum 16
8 Lucas Finch 15
9 Ilyar Ghorbanpour 15
10 Hatcher Hurley 0
11 Remington Hurley 0
12 BYE
13
14